Hoge druk gastransportleidingen bij Leiderdorp

Bij het opspuiten van zand in depot voor uitkomend materiaal van de gestuurde boring voor de Groene Hart Tunnel deel uitmakend van de aanleg van de HSL vindt plotseling een afschuiving plaats. Bij nader onderzoek is gebleken dat dit depot al voor de 4e keer werd gebruikt en dat de aannemer de vergissing heeft gemaakt om onvoldoende rekening te houden met inklinking van de slappe bodem. Telkens werd het zand tot het niveau van het eerste zanddepot opgespoten en op een gegeven moment was de balans dusdanig verstoord dat het gehele zandpakket gekanteld is en wel rond het vlak waar de korrelspanning tussen de gronddeeltjes onderling was afgenomen.

Een op meer dan 30 meter gelegen schema van 3 hoge druk gastransportleidingen met afsluiters werd omhoog en opzij gedrukt en vervormingen aan het schema werden door meting vastgesteld. Vanwege de ontstane onbalans in de bodem mocht het schema niet eerder vrij gegraven worden nadat een tijdelijke bypass was aangelegd over een afstand van ruim 200 meter. Daar sprake was van een onmiddellijk dreigende calamiteit nabij de A4 werd besloten om die omleiding bovengronds aan te leggen en met een laag grond te bedekken en de leiding te markeren.

Na montage van de omleiding werd het schema uitgebouwd en hersteld. Vervolgens zijn de plannen van Rijkswaterstaat afgewacht daar ingeval van een voorgenomen verbreding van de A4 definitief herstel niet meer nodig zou zijn vanwege aanpassing van de netwerksituatie. Toen bleek dat men niet tot verbreding over zou gaan moest alsnog 3 jaar later de oorspronkelijke situatie worden hersteld. Het schema werd weer ingebouwd en leidingdelen van de 3 gasleidingen werden voorzover noodzakelijk vervangen. Tevens werd een lanceerinrichting voor een pig run ingebouwd. Daarna is de omleiding verwijderd en werd cultuurtechnisch herstel van de bodem en bosstrook verricht.

De claim ten bedrage van € 675.000,00 werd vrijwel volledig door CAR verzekeraars van de aannemer vergoed, waarbij we aantekenen dat de betalingen niet zonder slag of stoot werden binnengesleept. Verzekeraars hebben op basis van onjuiste en onvolledige informatie van hun expert getracht om de gehele schade af te wijzen, maar werden door ons terecht gewezen en gedwongen om tot betaling, inclusief expertisekosten, over te gaan.