Door langdurige ervaring bij de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan oliehoudende hoogspanningskabels, hoge druk gastransportleidingen en waterleidingen kunnen we op deskundige wijze controleren of de berekende kosten redelijk zijn. Doorgaans is sprake van concrete schadevaststelling op basis van de werkelijke kosten of nacalculatie, maar in sommige gevallen biedt die methode geen uitkomst. Als herstel in de oorspronkelijke situatie niet meer kan worden uitgevoerd doordat de huidige situatie aanmerkelijk verschilt van de situatie ten tijde van de aanleg dient op basis van verloren gegane capaciteit te worden afgewikkeld.

Sommige netbeheerders zijn creatief in het claimen van bijkomende kosten die wettelijk niet verschuldigd zijn door de veroorzaker. Zo worden ten onrechte winstopslagen doorbelast en wordt met name bij herstel van glasvezel degeneratieverlies als schade gereclameerd, omdat door het aanbrengen van extra lassen het signaal gedempt zou worden. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de netbeheerder van glasvezelkabel doorgaans in staat is om de schade op dusdanige wijze te (laten) herstellen dat de verbinding weer in de oorspronkelijke staat is gesteld. Opmerkelijk in de wereld van de glasvezelkabels is dat voor vergelijkbare herstelwerkzaamheden grote verschillen bestaan in de berekende kosten, waarbij in het ene geval 2.500 euro en het andere geval 10.000 euro aan kosten van de aannemer zouden zijn gemaakt. In een breder verband verdient dit opmerkelijke verschil meer aandacht van experts.