Vaak worden uitsluitend putten gegraven voor in- en uittrede van de boormachine en blijkt er onvoldoende aandacht te zijn geschonken aan de aanwezigheid en exacte ligging van de te kruisen kabels of leidingen. Meestal gaat het mis tijdens de ruimergang en wel nabij de uittredeput. Bij snelle opname van de  aangetroffen situatie wordt  vastgelegd dat er geen feitelijk onderzoek naar de werkelijke ligging van de aanwezige infrastructuur plaatsgehad heeft.

In een relatief groot aantal cases blijkt de horizontaal gestuurde boring niet op de juiste plaats te  liggen, waarbij sprake is van behoorlijke afwijking van de XYZ (RD) coördinaten. Netbeheerders dienen zorgvuldig om te  gaan met aannemers die een boring verrichten om afwijkingen van de ontwerp boring te voorkomen. Op basis van de  metingen tijdens de pilotboring wordt doorgaans de revisietekening vervaardigd die in de database ingevoerd wordt.

Echter bij een ondiepe ligging van de gestuurde boring boven het pleistoceen is de kans groot dat bij de ruimergang een kortere weg wordt gevolgd dan tijdens de pilotboring, waardoor het profiel zal afwijken. Hierdoor zijn nieuwe boringen kort na oplevering verloren gegaan, doordat de boring binnen het risicogebied is komen te liggen van een nieuw werk waarvoor de boring nu juist moest worden uitgevoerd.

Een CAR verzekering van de opdrachtgever van de boring biedt helaas geen dekking voor een dergelijke schade daar een  persingenclausule in de voorwaarden is opgenomen, welke clausule er kort gezegd op neer komt dat een afwijkende ligging van de boring niet gedekt is.

Bij de aanleg van nieuwe (spoor)wegen worden doorgaans voorbelastingen toegepast in combinatie met verticale drainage. De hoeveelheid aan te voeren zand per dag is beperkt doordat er sprake is van een toenemende belasting van de slappe laag en bij overschrijding neemt de waterspanning toe en de korrelspanning tussen de gronddeeltjes neemt af met als gevolg dat een afschuiving zal  ontstaan. Vervorming van kabels en leidingen is het resultaat en voor herstel van de schade is noodzakelijk dat eerst maatregelen worden getroffen om de verstoorde balans in de bodem te herstellen.

Baggerwerk dat vanaf een schip of ponton wordt uitgevoerd leidt met regelmaat tot schade aan ondergrondse kabels, waarbij een dergelijke schade juridisch als een aanvaring wordt beschouwd,  waarop specifieke wetgeving van toepassing is. Het is daarbij van belang om na te gaan of sprake is geweest van zeevaart of binnenvaart voor relevante wetgeving en in het bijzonder ook de korte verjaringstermijn van 2 jaar. Zelfs in het geval dat een rupskraan los op een ponton wordt geplaatst en bij baggeren een kabel wordt beschadigd is de schade als een aanvaring te beschouwen, met alle  juridische gevolgen van dien.

Bijzonder is de reparatie die door Van Vulpen werd uitgevoerd in opdracht van Oasen. Een HDD boring HPE 560 van 320 meter lengte werd op 65 meter vanaf een afsluiter doorboord bij een sondering en na een camera inspectie werd de gaten in de buis op 1 uur en 5 uur in beeld gebracht. Aan de andere zijde werd de boring met 80 meter verlengd, waarna een boorrig trachtte om de buis door te trekken, die er al 13 jaar in lag op 16 meter diep. Eerst lukte het niet, zodat besloten werd om de kleef op te heffen door een ring over de lengte van de boring te halen, waarna het trekken van de watervoerende mantelbuis wel lukte. Een mooie klus van Van Vulpen waarbij letterlijk en figuurlijk het lek werd boven getrokken. Namens de verzekeraars van het sonderingsbedrijf zijn wij bij deze schade betrokken geweest.